Herroepingsrecht

Annuleringsvoorwaarden
Consumenten hebben een herroepingsrecht voor overeenkomsten op afstand, met uitzondering van overeenkomsten voor financiële diensten volgens de wettelijke bepalingen. Een consument is elke natuurlijke persoon die een juridische transactie aangaat voor doeleinden die overwegend noch aan zijn of haar commerciële noch aan zijn of haar zelfstandige beroepsactiviteit kunnen worden toegeschreven.

In alle andere opzichten zijn de onderstaande gedetailleerde bepalingen van toepassing op het herroepingsrecht:

Voorbeeld annuleringsvoorwaarden

Herroepingsrecht
U hebt het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen. De herroepingstermijn is veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde partij, die niet de vervoerder is, het laatste product in bezit heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons op de hoogte stellen van uw beslissing om dit contract te herroepen door middel van een duidelijke verklaring via een van de volgende contactkanalen. U kunt hiervoor het bijbehorende modelformulier voor herroeping gebruiken (ook beschikbaar op onze website), dat echter niet verplicht is.
E-mail:
Verfspuit.net.@wagner-group.com

Postadres:
J. Wagner GmbH & Co. KG
Otto-Lilienthal-Strasse 18
88677 Markdorf
+31 (0)30 249 61 34

Om te voldoen aan de annuleringstermijn, is het voldoende dat u de kennisgeving van de uitoefening van het annuleringsrecht verzendt voor het einde van de annuleringstermijn.

Gevolgen van intrekking
Als u dit contract herroept, betalen wij u alle betalingen terug die wij van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u hebt gekozen voor een ander type levering dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van dit contract hebben ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht.

We kunnen terugbetaling weigeren totdat we de goederen hebben teruggekregen of totdat je hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden.

U moet de goederen onverwijld aan ons terugzenden of overhandigen en in ieder geval niet later dan veertien dagen vanaf de dag waarop u ons op de hoogte hebt gesteld van de annulering van dit contract. Aan de termijn is voldaan als u de goederen voor het verstrijken van de termijn van veertien dagen opstuurt. De directe kosten voor het terugzenden van de goederen zijn voor onze rekening.

Je hoeft alleen te betalen voor eventuele waardevermindering van de goederen als deze waardevermindering het gevolg is van een behandeling van de goederen die niet noodzakelijk is voor het testen van de kwaliteit, kenmerken en werking van de goederen.

 

Einde van de annuleringsvoorwaarden

 

 

Markdorf, 01.06.2023